Поняття Аудиту та його сутність

1. Поняття Аудиту та його сутність.

У статті 4 розділу 1 Закону України Про аудиторську діяльність визначено поняття аудиту: «Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Затрати на проведення аудиту відносяться на собівартість товару (продукції, послуг).»

Незалежний аудиторський контроль (аудит) здійснюють аудито¬ри, аудиторські організації (фірми) на госпрозрахункових засадах за договорами з державними і акціонерними під¬приємствами, кооперативними, орендними підприємствами і організаціями, підприємствами із спільним капіталом та ін. При цьому перевіряють стан обліку діяльності зазначе¬них організацій і підприємств, відповідність звітності даним обліку, правильність утворення прибутку і своєчасність роз¬рахунків із державним бюджетом, а також розподіленням прибутку за акціями, розміром внесеного капіталу та іншими джерелами, передбаченими статутними документами і фі¬нансовим планом підприємства. Результати контролю ауди¬торська організація оформляє актом, експертним висновком або іншим документом, погодженим із замовником. Ауди¬торські організації надають послуги підприємцям щодо поліп¬шення господарювання з питань маркетингу, менеджменту, інвестицій та ін. Крім того, аудиторська організація може давати висновки про правильність складання звітності і дек¬ларацій, які підприємства, кооперативи та інші організації подають фінансовим органам (податковим адміністраціям).

Принципи аудиту ґрунтуються на його незалеж¬ності як виду фінансово-господарського контролю, високих професійних, культурних і морально-вольових якостей ауди¬тора, науковій організації і прогресивній методології вико¬нання аудиторського процесу.

Аудиторський контроль здійснюють не лише незалежні аудитори, фірми, а й аудиторські підрозділи державних по¬даткових адміністрацій. Функції цих підрозділів визнача¬ються податковими органами щодо повноти нарахування і своєчасності сплати податків підприємцями і фізичними осо-бами.

Зміст аудиторського контролю як однієї з форм фінансо¬во-господарського контролю складається з експертної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства за дани¬ми бухгалтерського обліку, балансу і звітності, а також ауди¬торських послуг з питань обліку, звітності, внутрішнього аудиту.

Аудит є незалежною формою фінансово-господарського контролю, яку власник вибирає добровільно і формулює: питання, поставлені на дослідження з метою отримання нау¬ково обґрунтованих висновків для подальшого удосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу, бух¬галтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю. Крім того, вкладники капіталу у підприємницьку діяльність (кредитори, акціонери, власники цінних паперів та ін.) заін¬тересовані, щоб належна їм частка прибутку розподілялася правильно, тобто була підтверджена аудитором. Одночасно підприємець, маючи довіру до аудитора, впевнений, що подат¬ки нараховані правильно, своєчасно і в повній сумі сплачені до бюджету, тому в разі конфліктних ситуацій із державною податковою адміністрацією він має надійний захист від суб'єктивізму останніх.

Висновки аудитора є обґрунтованим доказом при вирішен¬ні майнових спорів у арбітражному і народному судах між власником і його контрагентами. Обґрунтування потреби у кредитах для підприємницької діяльності може дати тільки незалежний зовнішній аудит, висновки якого подають На¬ціональному банку України і комерційним банкам. Квалі¬фіковані висновки аудитора з питань господарської діяль¬ності мають для власника значення для запобігання збиткам ще до виконання господарських процесів, тобто на стадії проектування їх, інженерної підготовки, виробництва. Пер-манентний внутрішній аудит на підприємстві сприяє удос¬коналенню технологічного процесу, впровадженню ноу-хау та інших досягнень науково-технічного прогресу у вироб¬ництво.

Стратегічний аудит дає можливість суб'єктам підприєм¬ницької діяльності прогнозувати розвиток маркетингу, по¬ширювати комерційну діяльність на внутрішньому і міжна¬родному ринках, допомагає уникнути банкрутства в умовах ринкових відносин.

Аудиторський контроль, як складова частина фінансово-господарського контролю, розкриває нові явища у підприєм¬ницькій діяльності господарюючих суб'єктів, встановлює закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових основах.

12
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою