Вибіркові і суцільні спостереження у фінансово-господарському контролі

Вибіркові спостереження застосовуються у фінансово-господарському контролі і аудиті як один із видів несуціль-ного дослідження господарських операцій, що грунтується на застосуванні вибіркового методу.

Вибірковий метод дослідження використовують для вста¬новлення достовірності показників усієї сукупності, яка вив¬чається, на основі обстеження лише деякої її частини. Цей метод забезпечує одержання репрезентативних даних. У теорії вибіркового методу розглядають такі основні питання: спо¬соби відбирання одиниць, які підлягають спостереженню;

принцип організації обстежень; оцінка вибіркових даних, які їх зумовлюють, способи усунення неістотних показників і встановлення їхніх розмірів; поширення вибіркових спосте¬режень на всю генеральну сукупність (діяльність підприєм¬ства, корпорації та ін.).

Суть вибіркового методу полягає у правильному відбиран¬ні одиниць спостереження. Точність результатів, добутих за допомогою цього методу, залежить від способу відбирання одиниць спостереження, ступеня коливань ознаки у сукупності, кількості одиниць, які підлягають спостереженню. Теорія вибіркового методу грунтується на законі великих чисел.

Вибіркові спостереження за умови правильної організа¬ції і проведення їх дають досить достовірні дані, придатні для використання у фінансово-господарському контролі. У контрольно-аудиторському процесі до вибіркових спосте¬режень вдаються з метою скорочення обсягу процедур, що використовують при дослідженні об'єктів контролю.

Прикладом вибіркових спостережень може бути контроль¬на перевірка якості інвентаризації товарно-матеріальних цін¬ностей, яка здійснюється членами постійно діючих інвен¬таризаційних комісій за участю членів робочих інвентари¬заційних комісій і матеріально відповідальних осіб після закінчення інвентаризації, але обов'язково до відкриття ма¬газину (складу), де провадилась інвентаризація. У практиці торгових підприємств вибірковій перевірці підлягають 10— 15 % найменувань із підвищеним попитом цінностей, зане¬сених до інвентаризаційного опису.

Вибірковими контрольними перевірками охоплюють не менш як 15 % усіх проведених інвентаризацій. При цьому важливо правильно відібрати одиниці, які підлягають ви¬бірковій перевірці, організувати цю перевірку, а потім провес¬ти оцінку добутих даних, їх репрезентативності та інші проце¬дури вибіркових спостережень у фінансово-господарському контролі. Результати вибіркових інвентаризацій оформля¬ють актом, який використовується для поширення вибірко¬вих спостережень на всю генеральну сукупність, тобто всі товарно-матеріальні цінності, піддані перевірці.

З акта (табл. 5.1) вибіркової контрольної перевірки інвен¬таризації видно, що на складі № 6 оптово-роздрібної фірми "Укртекстильторгу" виявлено розбіжності, які полягають у приписуванні в інвентаризаційному описі фактичної наяв¬ності шерстяних тканин на 13 965 грн. Одночасно інвента¬ризаційна комісія неправильно визначила фактичну наяв¬ність тканини платтяної шерстяної, зменшивши її на 50 м і занизивши її ціну на 25 грн., що у вартісному показнику становить 7500 грн. Для перевірки взято шерстяні тканини, які користуються підвищеним попитом у покупців. Правиль¬ний вибір об'єктів спостереження дав змогу виявити при¬писку в інвентаризаційному описі. На основі оцінки даних

вибіркової інвентаризації контролюючий орган не може ре¬зультати спостережень поширити на всю генеральну сукуп¬ність, тобто товарно-матеріальні цінності, які підлягали інвен¬таризації. У цих випадках вдаються до суцільного спостере¬ження — повторної інвентаризації всіх товарно-матеріальних цінностей робочою інвентаризаційною комісією у новому складі.

Контрольні перевірки правильності відпуску товарів і страв на підприємствах торгівлі і громадського харчування належать до вибіркових спостережень, які провадяться конт¬ролюючими органами згідно із спеціальною інструкцією.

Перевірка провадиться або за контрольними покупками продовольчих і непродовольчих товарів і страв самим пе¬ревіряючим, або встановленням кількості, маси і вартості товару (страви), відпущеного покупцеві, а також підготов¬лених до продажу товарів, розфасованих у магазині, і страв на роздачі.

Правильність відпуску товарів (страв) і розрахунків із покупцями перевіряють після одержання продавцем (каси¬ром) касового чека або грошей готівкою і передавання това¬рів покупцеві, а у магазинах самообслуговування — після одержання грошей касиром-контролером. Куплені товари і страви при контрольній перевірці, як правило, не забирають із прилавка, вузла розрахунку, роздавання, з буфету. В разі потреби товари і страви для переважування (перемірюван¬ня) можуть бути перенесені в інше місце у присутності про¬давця, офіціанта, представника адміністрації підприємства, яке перевіряють.Контрольні перерахунки і перемірювання провадять справ¬ними ваговимірювальними приладами за участю осіб, які відпустили товари. Вилучення товарів для встановлення їхньої якості лабораторним аналізом або експертизою здійс¬нюють відповідно до Інструкції про порядок інспекції під¬приємств промисловості, торгівлі і громадського харчування.

1
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою