Категорії з курсу Теорія фінансів

Адміністрування-організаційно-розпорядча діяльність менеджерів, керівників і органів управління, яка здійснюється безпосередньо наказами та розпорядженнями.

Бізнес-план - документ, що містить обґрунтування економічної доцільності підприємницького проекту на основі зіставлення ресурсів, необхідних для його реалізації і очікуваної вигоди (прибутку).

Біхевіоризм- 1) науковий напрям, який визначає поведінку людей в

економічній системі засобами методів обмеженого нагляду і експериментування; 2) теорія, на якій ґрунтується ряд концепцій сучасного менеджменту (теорія "х" та "У' Д.Макгрегора, "мотиваційної гігієни" Ф.Герцбергата ін.).

Бюрократизм - формальне виконання апаратом управління, державними службовцями і керівниками своїх посадових обов'язків або ухилення від них, яке виявляється у зволіканні, бездушші та інших проявах канцелярського стилю керівництва.

Винагорода — усе те, що людина вважає цінним для себе та отримує за витрачені зусилля, певну поведінку, виконану роботу та ін.

Двофакторна теорія потреб Ф. Герцберга - базується на виділенні гігієнічних (нижній порядок) і мотиваційних (вищий порядок) факторів, перші з яких не дають зявит незадоволенню роботою, а остан впли

на поведінку.

Єдиноначальність – принцип управл-ня що означ над надання керівник-ві якогось рангу, установи, підприємства широких повноважень, необхідних виконання його функцій, а також визнач-ня його персон в-сті за результати роботи.

Законна влада (легітимна) – повноваж-ня, що виплив-ть із офіційн посади м-ра

Зовнішнє середовище - сукупність суб'єктів, економічних, суспільних природних умов, національних і міждержавних інституц структур та інших чинників, що діють у глобальному оточенні.

Зовнішнє середовище прямої дії - середовище, утворене певними суб'єктами зовнішнього оточення, які безпосередньо пов'язані з діяльністю організації (споживачі, конкуренти, постачальники, державні органи, фінансово-кредитні установи та інші зовнішні агенти і контрагенти).

Інновація - процес, спрямований на створення, виробництво, розвиток та якісне вдосконалення нових видів виробів, технологій, організаційних форм.

Інформація - це відомості, що надходять із різних джерел, які необхідно одержати, вивчити, дослідити, відхилити чи прийняти, перевірити, перетворити в ресурс, прийняти рішення про його використання.

Керівники - здійснюють підготовку управлінських рішень, приймають рішення та контролюють їх виконання.

Комунікабельність - можливість, здатність до спілкування, налагодження контактів та зв язків.

Комунікація - процес передавання інформації від однієї особи до іншої.

Контроль завершальний - здійснюють на виході із системи організації. Він необхідний для виявлення рівня досягнутих результатів в організації забезпечення мотивації (наприклад, при оплаті праці, преміюванні тощо).

Контроль попередній - здійснюють на вході в систему організації на основі встановлених правил

процедур, норм поведінки тощо. Цей вид контролю використовують щодо людських (трудових), матеріальних, фінансових, інформаційних, енергетичних та інших ресурсів.

1234
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою