Економічна історія

1. Меркантилізм: його суть, основні риси та еволюція.2

2. Історичні передумови виникнення і загальна характеристика класичної ПЕ.3

3. Ек-не вчення А. Сміта4

4. Виникнення та суть маржиналізму.5

5. К. Маркс6

6. Теорії в-сті та додаткової в-сті К. Маркса7

7. Економічна теорія Туган-Барановського8

8. Теоретична сис-ма та ек-на програма Дж. М. Кейнса.9

9. Інвестиційна теорія циклів Хансена11

10. В.Ойкен та його концепція “ідеальних типів госп-их систем”.12

11. Монетаризм Фрідмена13

12. Теорія “ек-ки пропозицій”. А. Лаффер,14

13. Теорія раціональних очікувань.15

14. Теорія трансакційних витрат та ек-на тео-рія прав власності Р. Коуза.16

15. Сучасні зх теорії трансформації економіки. Гелбрейт, Ростоу, Друкер.17

16. Буржуазна пе19

17. Загальна хар-ка інституціоналізму та основні етапи його р-ку.20

17. Ранній інституціоналізм та його головні напрями.21

1. Меркантилізм: його суть, основні риси та еволюція.

1-им проявом ек-них ідей буржуазного сус-ва став меркантилізм. У Зах. Європі він зародився вже у XV ст., але ве¬ликого поширення набув у XVII ст. Головна передумова появи меркантилізму - розклад феодалізму та зародження кап-зму.

Прискорило розв-к кап-ого В ви¬никнення світового ринку. (зі здійсненням великих географічних відкриттів XV — XVI ст). Після відкриття Америки й морського шляху навколо Африки почалося небувале пожвавлення зовнішньої торгівлі країн Зах. Європи. Меркантилізм відображав інтереси торгової буржуазії.

У центрі уваги мерканти¬лістів опиняється «породження» грошей гро¬шима. Предмет досл-ня – сфера обігу. На¬віть сам термін «меркантилізм», що виник у XVII ст., походить від італійського слова купець. Метод досл-ня — збирання й описування реальних фактів та часткова їх класифікація, тобто вони прямують від конкретного до абстракт¬ного.

Ідеологію меркантилізму розкривають такі головні поло¬ження:1). багатством є лише те, що може бути реалізованим і справді реалізується у грошах, тобто багатство — це не що інше, як нагромадження грошей; 2). В створює потрібні передумови для утворення багатства, а тому потребує постійного заохочення й розвитку; 3). Безпосереднім джерелом багатства є сфера обігу, тобто сфера, де продукти перетворюються на гроші; 4). сфера обігу є водночас і джерелом прибутку, що утво¬рюється завдяки продажу товарів за більш високою ціною, ніж ціна купівлі; 5). не будь-який обіг товарів і грошей є джерелом багатства - джерелом багатства є лише зовнішня торгівля; 6). ба¬ланс зовнішньої торгівлі має бути активним, тобто треба менше ку¬пувати в іноземців і більше їм продавати (проте щодо розуміння активного балансу погляди ранніх та пізніх меркантилістів дуже рі¬знилися).

12345678910
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою