ПЕРСПЕКТИВНЕ ТА РІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Як і будь-якій підприємницькій діяльності, страху¬ванню властиве планування. По своєму змісту план стра¬хової компанії виражає собою баланс доходів і витрат. Особливу роль в страховій справі відіграє нормативний метод планування, що пов'язане з особливостями вста¬новлення величини страхового тарифу.

Розробка плану страховика повинна бути підпорядко¬вана вирішенню головного для нього завдання на певному етапі. Серед завдань можуть виділятись розширення видів „страхування й послуг, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій, тощо. Але в будь-якому випадку з поля зору страхових фахівців не повинно випадати надходження " страхових платежів і внесків, за рахунок чого формується Первинний доход страховика. Саме його обсяг виражає фінансову базу для реалізації всіх планів страхової ком¬панії. Тому можна вважати, що планування в страхуванні націлене на передбачення обсягу й напрямків використан¬ня страхового фонду.

Його величина визначається як кількістю договорів в портфелі страхової організації, так і структурою видів страхування, які вона проводить. Якраз вони й харак¬теризують потенційних страхувальників і тим самим економічну базу страхування (страхову суму, страховий внесок, страхове відшкодування, тощо).

В страхових організаціях розробляються плани різної тривалості, що зумовлюється змістом поставлених за¬вдань. Такі плани можна розмежувати на довгострокові й короткострокові.

Найважливішим серед довгострокових є п'ятирічний план. Він не випадково займає центральне місце у фінансовому плануванні страхової організації — адже більшість видів страхування має тарифну основу п'ять років. Це означає, що за п'ять років страховик повинен забез¬печити еквівалентність відносин зі своїми партнерами.

Крім п'ятирічних планів складаються річні плани, для яких властива конкретизація завдань страхової компанії, виявлення можливих диспропорцій в її діяльності, шляхів їх подолання та включення резервів. Ця робота направлена на визначення балансу доходів та витрат.

Основою його є план надходження страхових пла¬тежів, який доцільно розглядати не лише як інструмент управління виробника страхових послуг з точки зору їм обсягу, асортименту, якості, а й як план заходів досягнення певної величини й структури страхового фонду, його руху.

При формуванні фінансового плану страхової ор¬ганізації розраховуються, аналізуються й використову¬ються багато показників, що розглядались в попередніх розділах роботи. Найважливішими показниками в фі¬нансовому плануванні е обсяг страхових платежів й підсумкові результативні показники — прибуток, рен¬табельність.

Показник величини страхових платежів покладений а основу всього процесу фінансового планування страховок компанії. Спираючись на нього, розробляють планове зав¬дання по окремих видах страхування з врахуванням залу¬чення потенційних страхувальників. Як було встановлена раніше, показник обсягу страхових платежів має синтетичний характер, тому при його плануванні застосо¬вується обчислення середнього платежу, середньої страхо¬вої суми, кількості діючих договорів, тощо.

Для складання фінансового плану особливе значення мають показники прибутку й доходу, темпи зростання яких та пропорції розподілу показують можливості розвитку страхової компанії. В попередніх розділах цієї роботи вже розглядались можливості зростання прибутку-страховика за рахунок інвестиційної діяльності. Тому & фінансовому плануванні використовуються окремо два. показники доходу й прибутку, що відносяться безпосе¬редньо до страхових операцій та інвестиційної діяль¬ності.

Розміри страхових платежів, перебуваючи під впливом різних факторів, мають певні коливання по роках. Разом з тим, динаміка Цих факторів досить стабільна, що дозволяє планувати як рівень цих фак¬торів, так і синтетичний показник обсягу платежів.

У роботі по плануванню надходження страхових платежів необхідно враховувати специфіку використання основних видів договорів. Так, застосовуються типові договори, умови яких відповідають інтересам багатьох страхувальників, і в яких проявляється дія закону ве¬ликих чисел. Індивідуальні ж договори відображають особливості конкретного клієнта, їм властиві спеціальні умови, встановлення індивідуальних тарифів, тощо. По таких договорах планування проводиться окремо по кожному, з врахуванням конкретних особливостей діяльності страхувальника

12
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою