ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГУ ПЛАТЕЖІВ СТРАХУВАЛЬНИКІВ

План

1.ПОНЯТТЯ ПЛАНУВАННЯ В СТРАХУВАННІ.

2.ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГУ ПЛАТЕЖІВ СТРАХУВАЛЬНИКІВ.

3.ПЛАН ДОХОДІВ І ВИТРАТ

4. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Як і будь-якій підприємницькій діяльності, страху¬ванню властиве планування. По своєму змісту план стра¬хової компанії виражає собою баланс доходів і витрат. Особливу роль в страховій справі відіграє нормативний метод планування, що пов'язане з особливостями вста¬новлення величини страхового тарифу.

Розробка плану страховика повинна бути підпорядко¬вана вирішенню головного для нього завдання на певному етапі. Серед завдань можуть виділятись розширення видів „страхування й послуг, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій, тощо. Але в будь-якому випадку з поля зору страхових фахівців не повинно випадати надходження страхових платежів і внесків, за рахунок чого формується первинний доход страховика. Саме його обсяг виражає фінансову базу для реалізації всіх планів страхової ком¬панії. Тому можна вважати, що планування в страхуванні націлене на передбачення обсягу й напрямків використан¬ня страхового фонду.

Його величина визначається як кількістю договорів в портфелі страхової організації, так і структурою видів страхування, які вона проводить. Якраз вони й харак¬теризують потенційних страхувальників і тим самим економічну базу страхування (страхову суму, страховий внесок, страхове відшкодування, тощо).

Розміри страхових платежів, перебуваючи під впливом різних факторів, мають певні коливання по роках. Разом з тим, динаміка Цих факторів досить стабільна, що дозволяє планувати як рівень цих фак¬торів, так і синтетичний показник обсягу платежів.

У роботі по плануванню надходження страхових платежів необхідно враховувати специфіку використання основних видів договорів. Так, застосовуються типові договори, умови яких відповідають інтересам багатьох страхувальників, і в яких проявляється дія закону ве¬ликих чисел. Індивідуальні ж договори відображають особливості конкретного клієнта, їм властиві спеціальні умови, встановлення індивідуальних тарифів, тощо. По таких договорах планування проводиться окремо по кожному, з врахуванням конкретних особливостей діяльності страхувальника

Зазначимо, що більша фінансова стійкість властива страховому портфелю з переважанням в його структурі уніфікованих договорів. Наявність же значної кількості крупних індивідуалізованих договорів посилює нестій¬кість, вимагає перестрахування, що не завжди відповідає інтересам цедента.

2. Планування надходження страхових платежів про¬водиться по кожному виду страхування окремо, тому що кожна страхова операція здійснюється з певним спо¬живачем (тобто, зорієнтована на конкретне страхове поле). Йдеться про властиві лише Йому особливості впливу різних соціально-економічних факторів на об¬сяги страхових платежів. Можливе й планування також окремо по кожній групі майна.

Практика засвідчила переваги планування надход¬ження страхових платежів у три етапи. Змістом першого є визначення очікуваного надходження платежів за цілий рік, величина яких є вихідним моментом у плануванні. На другому етапі обчислюється плановий розмір надход¬ження платежів в межах всієї страхової організації, а на третьому — ці величини доводяться до структурних під¬розділів страховика (страхових агентів),

Розглянемо поетапний процес планування більш де¬тально. На першому етапі складається таблиця щоквар¬тального надходження страхових платежів, величина яких встановлюється на основі можливої їх динаміки в порівнянні з попереднім роком і попереднім кварталом чи місяцем. Вивчення темпів їх зміни дозволяє прогно¬зувати їх величини на наступні квартали (місяці).

123
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою