ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ПЛАН

Вступ

1. Поняття фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття

2. Джерела формування Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

3. Напрями використання Фонду

4. Список використаної літератури

Вступ

Фонд загальнообов'язкового державного соці¬ального страхування на випадок безробіття – державний цільовий фонд. Державні цільові фонди - це форма перероз¬поділу і використання фінансових ресурсів, залу¬чених державою для фінансування суспільних потреб з визначених джерел, які мають цільові призначення. Рахунки цільових фондів Державного бюд¬жету створюють у відповідності до законів.

Передача коштів з рахунка загального фонду на рахунки цільових фондів бюджету дозволяється тільки у відповідності до бюджетних призначень.

Управління коштами державних цільових фон¬дів є автономним відносно бюджетів. Керівництво цих фондів самостійно визначає напрями витрачання коштів відповідно до законодавства.

Цільові фонди певною мірою доповнюють Дер¬жавний бюджет, мають строго цільове призна¬чення і на інші цілі не використовуються.

По суті перелічені фонди є новою складовою частиною фінансів України, яка перебуває на стадії становлення.

1. Поняття фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття

Фонд загальнообов'язкового державного соці¬ального страхування на випадок безробіття ство¬рений для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів для надання соціальних послуг.

Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією.

Діяльність фонду регулюється:

Основами законодавства України про загаль¬нообов'язкове державне соціальне страхування (16/98-ВР);

Законом України «Про зайнятість населення 803-12»;

Законом України «Про загальнообов'язкове дер¬жавне соціальне страхування на випадок безро¬біття» (від 2.03.2000 р. № 1533-ІП);

Законом України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціаль¬ного страхування» (від 11.01.2001 № 2213-ІП).

Загальнообов'язкове державне соціальне стра¬хування на випадок безробіття — система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріаль¬не забезпечення на випадок безробіття з не¬залежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного со¬ціального страхування України на випадок без¬робіття.

Страхуванню на випадок безробіття підляга¬ють особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, хто про¬ходить альтернативну (невійськову) службу, пра¬цює неповний робочий день або неповний робо¬чий тиждень та на інших підставах, передбаче¬них законодавством про працю.

1234
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою