ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

В Україні аж до 1988 року існувала державна монополія у сфері страхуван¬ня, яка уособлювалася системою Держстраху. Діяльність останнього регулюва¬лася і контролювалася державою повністю, і він був придатком до бюджетної системи: всі страхові премії перераховувалися в бюджет, з якого здійснювалися і страхові компенсації. Витрати страхових організацій також відшкодовувалися бюджетом за принципом бюджетного фінансування без створення прибутку.

Зародження і розвиток страхового ринку в Україні тісно пов'язані з пере¬ходом країни на початку дев'яностих років до ринкової економіки. Для її об¬слуговування виникла потреба у створенні відповідної до ринкової системи інфраструктури. Поряд із банками, біржами, торговельними корпораціями, ін¬вестиційними компаніями та іншими фінансовими закладами почали масово створюватися альтернативні Держстраху страхові комерційні формування. По¬чинаючи з 1988 року на страховому ринку України виникли перші кооперати¬ви, а з 1990 року – перші страхові компанії, кількість яких інтенсивно зрос¬тала. Лише за 1990–1993 роки їхня кількість зросла від 35 до 455 формувань.

Більшість страхових компаній в початковому періоді функціонувала за принципом фінансових пірамід, а умови внутрішнього економічного ринку сприяли розширенню тіньової економіки. У 1995 році розпочався процес бан¬крутства та ліквідації багатьох страхових компаній. Найбільша кількість офі¬ційно діючих компаній становила 798, але в 1994–1995 роках були відклика¬ні ліцензії на право займатися страховою справою у 280 організацій, а у 1996 році – ще у 150 компаній. Це було викликано потребою посилення надійнос¬ті страхового захисту ринкових суб'єктів господарювання та ліквідацією про¬яву шахрайства у цій справі.

Новий етап розвитку страхового ринку в Україні розпочався після прий¬няття у 1996 році Закону "Про страхування", згідно з яким у країні розпочав¬ся процес упорядкування, регламентації та державного нагляду за страховою діяльністю. Законодавче було визначено такі положення: загальні поняття страхування; об'єкти і суб'єкти страхових відносин; види обов'язкового стра¬хування; специфічні ознаки договору страхування; порядок і умови виплати страхових платежів і страхових відшкодувань; умови забезпечення платоспро¬можності страховиків; порядок формування страхових резервів; компетенції і функції Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнагляд); умови ліцензування страхових компаній.

Згідно з Указом Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573 "Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади" Укрстрахнаг¬ляд було ліквідовано, а його функції передано Міністерству фінансів України.

Станом на початок 2004 року на страховому ринку в Україні функціонує 268 страхових компаній. Проте їхня дієвість не однакова: успішно функціону¬ють лише 50 компаній. На їх частку припадає 82,8% зібраних премій, 95,4% страхових виплат, 69,9% уставного капіталу і 83,4% резервних коштів.

Лідери страхових компаній України за обсягом зібраних платежів (тис. грн.)

№№Назва страхової компаніїМістоСтрахові платежіЧастка в загальному обсязі платежів, %

1"Оранта"Київ960568,2

2АКВ "Гарант"Київ857867,4

3"Гарант–АВТО"Київ422833,6

4"Теком"Одеса421303,6

5"Запад – Резерв"Івано-Франківська область416303,6

6"Остра – Київ"Київ397633,4

7"Росток"Км;в392073,4

123456
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою