Страховий ринок: характеристика, сегментація та учасники, визначення страхового тарифу та страхового внеску

1.Страховий ринок: характеристика, сегментація та учасники

Поняття страхового ринку, його види, їх загальна характеристика

Поняття „страховий ринок" поєднує в собі дві неоднозначні категорії, а саме - „ринок" та „страхування". Під ринком ро¬зуміють певні економічні відносини з приводу купівлі-продажу, а також систему диспутів, які організують відношення обміну. Під страхуванням, як економічною категорією, розуміють певний вид економічних відносин з приводу організації с страхового захисту за рахунок створення і використання страховою фонду й інших фондів та ресурсів страховика з метою стабілізації економіки, роз¬поділу ризиків, задоволення потреб страхувальників та власників, здійснення підприємницької діяльності, інвестування в економіку країни тимчасово вільних коштів.

Використовуючи ці два поняття, можна сформулювати підходи до визначення страхового ринку:

•це сфера економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу є страховий захист;

•це форма організації економічних відносин у сфері гро¬шового обігу по формуванню та використанню стра¬хового фонду й інших фондів та ресурсів страховика за допомогою купівлі-продажу страхових продуктів;

•це сукупність страховиків, страхувальників, посеред¬ників, що приймають участь в реалізації відповідних послуг;

•це середовище, у якому функціонують страхові ком¬панії;

•це механізм перерозподілу фінансових ресурсів стра¬хувальників та страховиків.

Обов'язковим умовами функціонування страхового ринку с наявність:

•об'єктів страхування, що мають споживчу вартість;

•потреби у страхових продуктах, послугах;

•суб'єктів страхових відносин - страхувальників, стра¬ховиків та інших суб'єктів, що здатні задовольнити за¬значені потреби або їх споживати;

•можливість прийняття рішення про участь у страховій

угоді.

До основних функцій страхового ринку можна віднести:

організація страхового захисту за допомогою прода¬жу страхових полісів;

•акумулювання значних фінансових ресурсів з їх по¬дальшим інвестуванням за певними напрямами;

•забезпечення зустрічі страхувальника та страховика. На сучасному страховому ринку будь-якої країни діє систе¬ма об'єктивних та суб'єктивних законів економічного розвитку. До основних об'єктивних законів відносяться:

•закон попиту та пропозиції, який забезпечує виникнення тих страхових послуг, що саме необхідні спожива¬чеві та формує адекватну ціну, забезпечуючи умови конкуренції для страховиків, створюючи умови для постійного пошуку, удосконалення форм і методів ор¬ганізації страхового захисту;

•закон вартості, який діє через ціну (розмір страхових тарифів) та сприяє збалансуванню економічних інте¬ресів учасників страхових відносин, є індикатором якості страхового ринку;

12345
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою