Українська правова держава. Роль молоді в її розвитку

ПЛАН

1. Розвиток ідеї правової держави

2. Основні ознаки правової держави.

3. Шляхи побудови правової держави в України.

РОЗВИТОК ІДЕЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Ще в стародавніх Греції та Римі деякі філософи ви¬словлювали думки про доцільність панування в країні за¬кону. Прибічниками цього були Солон і Геракліт, Платон і Аристотель. Але в умовах рабовласницького і феодаль-ного суспільства їхні ідеї не були реалізовані.

На основі знань з історії спробуйте пояснити, чому в рабовласницькому і феодальному суспільствах ідея правового суспільства не знайшла підтримки і розвитку?

По-новому ці ідеї були сприйняті в період формування капіталістичних відносин у країнах Європи. Саме тоді народилися ідеї поділу влади (її автор — Ш. Л. Монтеск'є), рівності усіх членів суспільства перед законом та інші, втілившись у правових актах новостворених буржуазних держав — Декларації прав людини і громадянина у Франції (1789), конституціях США (1787) і Франції (1791). Ідеї правової держави розвивали у своїх творах Ш. Л. Монтеск'є, Дж. Локк, І. Кант.

В Україні вперше ідея рівності всіх людей з'являється в Литовському статуті 1588 року. У творах українських мислителів-демократів та письменників Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, М. Драгоманова, які писали за часів Польщі, Російської та Австро-Угорської імперій, до складу яких входила територія сучасної України, відстоювалися ідеї переходу до демократичного суспільства, республікан¬ської форми правління, рівності, верховенства закону тощо.

На початку XX століття демократичні ідеї розвитку держави утверджували вчені-правознавці. За часів ра¬дянської влади в Україні та в СРСР у цілому було при¬йнято чимало законів, що відповідали ідеям демократії та правової держави. Одними з найдемократичніших У; світі для свого часу були Конституції СРСР 1936 року т» УРСР 1937 року. СРСР і УРСР підписали і ратифікували багато міжнародних угод, декларацій, серед яких Зага¬льна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, що діють і сьогодні. Але в умовах радянської влади чимало із цих про¬голошених на папері норм не було реалізовано.

Після початку перебудови в середині 80-х років ідеї правової держави знову отримали право на існування в наукових дискусіях, на сторінках книжок і періодичних видань.

Завдання побудови України як правової держави було проголошене в перших актах, прийнятих на шляху до не¬залежної української держави на початку 90-х років ми¬нулого століття. Нині цю ідею закріплено в Конституції України.

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ.

Метою створення правової держави в Україні є забезпечен¬ня цивілізованого функціонування і розвитку громадянського суспільства.

Концепція правової держави в сучасних умовах - це не лише проголошення основних принципів і рис, що складають теорію такої держави, а й необхідність реального формування нових соціально-політичних інститутів, котрі замінили б закриту ав¬торитарну політичну систему на відкриту демократичну систе¬му, яка діяла б на засадах панування права (правового закону) в суспільстві.

Правова держава нині розглядається як держава, в якій ви¬ключно юридичними засобами забезпечуються верховенство права, реальне здійснення, охорона, захист і поновлення порушених прав громадян, взаємна відповідальність держави та осо¬би, контроль і нагляд за утворенням і застосуванням юридичних законів. Метою створення правової держави в Україні є за¬безпечення цивілізованого функціонування і розвитку грома-дянського суспільства.

123
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою