Порядок формування та повноваження правоохоронних органів за чинною Конституцією України

ПЛАН

Вступ

1.Поняття та види правоохоронних органів України

2.Органи прокуратури в системі правоохоронних органів України

2.1. Повноваження органів прокуратури

2.2. Структура та порядок формування органів прокуратури

3.Міністерство юстиції України як правоохоронний орган України

3.1. Система та повноваження органів юстиції України

3.2. Порядок формування та повноваження обласних управлінь юстиції

3.3. Формування та повноваження районних структур системи органів Міністерства юстиції України

3.4. Організаційне забезпечення діяльності судів – один з основних напрямків роботи Міністерства юстиції України і його органів

4.Порядок формування та повноваження органів служби безпеки України

5.Місце та роль Міністерства внутрішніх справ та його органів у системі правоохоронних органів України

6.Адвокатура в системі правоохоронних органів

Висновки

Список нормативно-правових актів та використаної літератури

Вступ

Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави, закріплення в Конституції України положення про найвищу соціальну цінність людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканості і безпеки вимагає формування нових підходів до захисту прав людини.

Віднині головним змістом і спрямованістю діяльності держави стають права і свободи людини та гарантії їх здійснення. Утвердження та забезпечення цих прав і свобод Конституція України покладає на державу як її головний обов'язок. Діяльність щодо охорона прав та законних інтересів громадян, фізичних та юридичних осіб від протиправних посягань, забезпечення неухильного дотримання законності та громадського порядку, боротьба зі злочинами та іншими правопорушеннями прийнято називати правоохоронною діяльністю. У широкому розумінні правоохоронна діяльність – це діяльність усіх державних органів та недержавних організацій щодо забезпечення дотримання прав і свобод громадян, їх реалізації, законності та правопорядку. У вузькому розумінні правоохоронна діяльність – це діяльність спеціально уповноважених органів (державних та недержавних) з охорони права від правопорушень, що здійснюється у встановленій законом формі згідно з компетенцією того чи іншого органу.

Для здійснення цієї діяльності реалізуючи свою правоохоронну функцію, держава створює систему правоохоронних органів.

У юридичній літературі немає єдиного підходу до визначення поняття правоохоронні органи. Одні науковці до їх складу відносять суди, органи прокуратури, служби безпеки, органи внутрішніх справ, Міністерство юстиції та його органи на місцях, органи пожежної безпеки, адвокатуру, нотаріат, мотивуючи це тим, що всі вони охороняють права та законні інтереси особи. На нашу думку, такий підхід є невиправданим, оскільки в такому випадку до правохононних органів необхідно віднести всі органи, які створюються та функціонують в державі, оскільки так чи інакше їх діяльність спрямована на захист прав громадян. Однак, окермі з перелічених органів виконують конкретизовано вузькі функції. Так суд є перш за все органом правосуддя. Саме це його основне призначення. Тому найбільш обґрунтованим, на нашу думку, є та позиція, згідно якої до правоохоронних органів відносять: органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, юстиції, адвокатури.

123456789101112131415161718
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою