Розробка комплексу маркетингу фірми (на прикладі уявної фірми "Силует")

ВСТУП.

Ринкрий механізм функціонування економіки ставить нові вимоги до внутрішнього механізму управління підприємством, що має розроблятись як для окремихз елементів, так і для підприємства в цілому, та націнюватися на активізацію люцького фактору, гнучкість і адаптацію до зовнішнього сериловища, що забеспечить підприємству належну ефективність та конкурентноспроможність. Ці питання можуть бути з успіхом вирішені і розробле6ні саме на базі сучасної методології маркетингу.

Маркетинг є ефективним інструментом перебудови підходу господарюючих суб’єктів до управління, переходу від організації на виконуючий ріст виробництва до організацівї на максимальне задоволення паотреб.

Маркетинг – це значно більше ніж просто різновид економічної діяльності і це філософія, яка є основою підприємницьких задумів. Маркетинг – це вид люцьок5ої діяльності спрямованої на задоволення потреб шляхом обміну [5.41] В свою чергу Американська асоціація маркетингу (АМА) гарантує маркетинг як процес планувавння та втілення задуму щодо ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів та послуг шляхом обміну, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій [2.6] В більш вузькому підприємницбькому змісті, маркетинг це система управління виробничого-збутовогю діяльністю підприємства, спрямованого на отримання підприємницької величини прибутку шляхом врахування і активного впливу на ринкові умови [4.7].

Як свідчить вітчизняня практика застосування засобів маркетингу на підприємствах України все це не6достатньо цілеспрямоване фрегментарне6 і малоефективне в наслідок недостатгьої комплексності маркетингових заходів. На недостатгю ефективність маркетингової діяльності впливає низький рівень уявлення сучасної суті марекетингу, його інстументарію та організаційних форм реалізації. Тому існує нагальна потреба в кваліфікаційному розумінні даного процесу, необхідно принципово оссмислити концепцію маркетингу , адаптувати її до реальних умов, внести в неї якісно нові моменти. Саме6 в цьому полягає актуальність даної курсової роботи .

Метою наукової роботи є набуття навичок прийняття рішень по всіх чотирьох складових комплексу маркетингу: товару, цін, організації збуту продукціїіметодах її просування.

Основними завданнями роботи є розробка камплексу маркетингових рішень врозрізі “маркетинг-мікс” для конкретного підприємства формування товарної , цінової , збутової та комунікаційної політики.

Теоретичною та методичною основою дослідженгня послужили сучасні наукові праці з пробле6м маркетингу таких науковців як: ф.Котлер, А. Войнак, Дж. Євонс; навчальний посібнок Л.Мороз та періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників та практиків.

1. Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових сегментів.

Для визначення свого місця на будь-якому ринку виробик повинен його рете6льно проаналізувати . Теперішні ринки є досить насичиними пропозицією різних товарів та послуг. Тому дуже складно виявити незадоволену споживчу потребу, тобто вільну «нішу» на ринку. Кожна людина – це певний індивід, який має свої смаки, уподобання, а отже: свої індивідуальні потреби. Відповідно не6 всі потреби є задоволеними, тому потрібно виявляти ці потреби і ефективно їх задовільняти.

Отже, слід провести детальний аналіз ринку і на основі отриманої інформації прийняти управлінські рішення. Аналіз ринк розпочинають із вторинної інформації, яка міститься у багатьх джерелах. Незважаючи на те, що інформаційний простір в Україні ще не сформовано, але вже сьогодні можна отримати інформацію з таких джерел:

-статистичні довідники «Україна в цифрах» , «Статистичний щорічник України»;

-серія довідкових каталогів «Ділова Україна» , « Західна Україна діцлова»;

-періодичні видпння «Бізнес», « Галицькі контракти» , « Діло »;

-довідково-інформаційний фонд Торгово-промислової палати України;

123456789101112
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою