Теоретичні основи аналізу попиту та пропозиції

План

1. Попит і функція попиту, нецінові фактори, які впливають на попит.

2. Пропозиція на фактори, що впливають на пропозицію.

3. Ринкова рівновага. Модель А. Маршалла та Л. Вальраса.

4. Вплив держави на ринкову рівновагу.

1. Стан ринкової економіки, рівень її розвитку, основні проб леми ринкової організації виробництва вирішуються через механізм попиту та пропозиції.

Загальне уявлення про попит - це погреба в певних благах.

В економічній теорії розглядається платоспроможний попит - потреба в товарах, яка забезпечена грошовими коштами покупця.

Попит. Функція попиту

Попит на певний товар характеризує зміни в по¬ведінці споживача у відповідь на зміну цінових і нецінових факторів. Попит окремого споживача нази-вається індивідуальним попитом.

Крива попиту

Існуюче співвідношення між ринковою ціною і кількістю товару, на який є попит, може бути відображене графічно кри¬вою попиту.

Крива попиту показує від'ємну пропорційну залежність між ціною Р(Price) і кількістю товару Q (Quantity), яку покупець бажає і може купити.

Закон попиту - це закон, який стверджує, що по мірі того, як ціна на товар підвищується, кількість товару, на який пред'явлено попит, зменшується і навпаки (при інших незмінних умовах).

Вимога “при інших незмінних умовах” має принципове значення, оскільки вона визначає незмінність всіх інших факторів, що впливають на попит. Це особливо важливо випадку розгляду гіпотези взаємозв'язку ціни товару і його кількості, що складає основу закону попиту .

Залежність попиту від ціни

Крива попиту попит, ціна, обсяг попиту

Загальновизнане визначення кривої попиту D походить від першої літери англійського слова Demand (попит).

Ціна (незалежна змінна) відкладається на осі ординат, попит (залежна змінна) — на осі абсцис.

Крива попиту має від'ємний нахил. Це означає, що чи» нижча ціна товару, тим більша його кількість може бути куплена покупцями, і навпаки

Крива попиту (О) - це крива, яка при інших незмінних умовах показує взаємозв'язок між ціною і кількістю купленого товару. Крива попиту показує, яку кількість товару готові придбати покупці за різними цінами в даний час.

Ринковий попит — це попит, який визначається як загальна сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни.

Крива ринкового попиту характеризує су¬купність обсягів товару, на який пред'являється попит. При умові, що ціна задовольняє всіх покупців товару.

1234567
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою