Науково-методична та науково-дослідна робота викладачів

Державна політика в галузі освіти вимагає переосмислення та переоцінки застарілих уявлень, стереотипів щодо системи підготовки педагогічних кадрів. Одним з найголовніших завдань є відродження і подальша розбудова української національної школи, утвердження орієнтації молоді на формування таких якостей особистості, як почуття власної гідності, віри в свої сили, бажання кращою працею домогтися кращого життя, а не пасивно очікувати його. Вирішення цього завдання вимагає піднесення загальної і професійної культури педагогічних кадрів, підвищення рівня і результативності їх науково-методичної роботи.

В зв’язку з цим, в організації навчальної та науково-методичної роботи викладачів педагогічного коледжу необхідно зосередити увагу на вирішенні таких основних питань:

1.Всім педагогічним працівникам продовжувати глибоко оволодівати змістом та ідеями Конституції України, Державної національної програми "Освіта" (Україна ХХІ століття), законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", вимог "Концепції педагогічної освіти". Творчо впроваджувати в практику роботи ідеї "Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти". Працювати над вивченням та впровадженням в навчальний процес Державних стандартів загальної середньої освіти в Україні, проектів Державних стандартів педагогічної освіти, інших нормативно-правових документів про освіту.

2.В зв’язку з входженням в структуру Прикарпатського університету приступити до розробки нового покоління навчальних планів, які б дали можливість реалізувати спільно з університетом ідеї ступеневої вищої педагогічної освіти. На основі розроблених навчальних планів створити нове навчально-методичне забезпечення для їх реалізації. При цьому повністю дотриматись вимог введених Державних стандартів загальної середньої освіти.

3.Вивчення та впровадження в навчально-виховний процес, систему професійної підготовки досягнень психолого-педагогічних наук, передового досвіду кращих викладачів, ефективних педагогічних технологій.

4.Зосередити увагу на зростанні науково-методичної підготовки викладачів, удосконаленні їх професійно-педагогічних навиків.

Для цього необхідно:

7. План роботи науково-методичної ради

1 засідання (серпень)

1. Основні завдання науково-методичної бази, предметних комісій по організації навчальної та науково-методичної роботи, направленої на удосконалення підготовки освітянських кадрів.

В.Ковтун

2. Основні підсумки організації методичної роботи за минулий навчальний рік.

Д.Курчій

3. Обговорення робочих навчальних планів з усіх спеціальностей. Робота по завершенню підготовки тарифікації викладачів та педагогічного навантаження.

В.Ковтун

4. Ознайомлення голів предметних комісій з новими нормативними документами по організації навчального процесу.

В.Ковтун

2 засідання (жовтень)

12
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою