Будівельний комлекс України

План

1. Сутність, структура і роль в народногосподарському комплексі України.

2. Промисловість будівельних матеріалів України: струк¬тура, особливості розміщення і розвитку.

3. Будівництво України: особливості розміщення і розвитку.

1. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА І РОЛЬ

В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Будівельний комплекс — це сукупність галузей ма¬теріального виробництва і проектно-пошукових робіт, які забезпечують капітальне будівництво. До складу будівельного комплексу входять такі галузі матеріаль¬ного виробництва: будівництво, промисловість буді¬вельних матеріалів, виробництво будівельних конст¬рукцій і деталей.

У ряді наукових досліджень структура будівельного комплексу розуміється більш широко: до нього вклю¬чається також будівельне і дорожнє машинобудування, спеціальна інфраструктура (науково-дослідні і дослід¬но-конструкторські організації, вищі і середні спеці¬альні навчальні заклади, професійно-технічні училища, курси з підготовки будівельних кадрів; банківські уста¬нови, які фінансують будівництво; організації по мате-ріально-технічному забезпеченню підприємств, які вхо¬дять до комплексу; спеціалізований транспорт).

Будівництво охоплює всі регіони країни. Потужні будівельні організації створені у великих містах. Так, у Києві діють холдінгова компанія «Київміськбуд», спе¬ціалізовані будівельні організації по монтажних робо¬тах, транспортному, нафтогазовому, водогосподарсь¬кому будівництву. Великий обсяг різноманітних буді¬вельних робіт виконують енергетики: створені проект¬но-пошукові інститути галузевого профілю (чорної ме¬талургії, хімії та ін.).

Нині виробництво будівельних матеріалів більше ніж наполо¬вину зосереджено в рамках будівельної індустрії, тобто в системі підрядних будівельних організацій. Таким чином, будівельна ін¬дустрія і промисловість будівельних матеріалів дуже тісно взає¬модіють між собою, формуючи специфічні індустріально-буді¬вельні територіальні сполучення.

Сучасне життя суспільства без ефективного функціонування будівельного комплексу просто неможливе. Рівень його розвитку впливає на формування пропорцій і темпів розвитку галузей на¬родного господарства, розміщення продуктивних сил і розвиток регіонів. Будівництво створює нові і реконструює діючі основні фонди (будівлі і споруди, призначені для всіх видів виробничої і невиробничої діяльності людей). Від розвитку цієї галузі зале¬жить будівництво житла, створення нових міст і сіл, окремих мік-рорайонів, постійна реконструкція житлових фондів, будівництво промислових і сільськогосподарських підприємств, транспортних об'єктів, лікарень, шкіл, торгових центрів тощо, будівельний комплекс підтримує в належному стані обороноздатність країни, створює передумови для зростання виробництва в усіх галузях господарства.

Будівельний комплекс як одна з найбільш капіталоємних і дифе-ренційованих виробничих систем справляє вагомий вплив на ви¬значення темпів, масштабів і розміщення виробництва. Тому при розміщенні капітального будівництва враховується наявність бу¬дівельної організації в регіоні. В той же час слабкість будівельної бази стримує тут промислове будівництво, створення великих комбінатів, галузевих і територіально-виробничих комплексів, фондоємної важкої промисловості, які потребують великих обся¬гів робіт з капітального будівництва.

2. ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ І РОЗВИТКУ

Необхідність постійного здійснення капітального будівництва визначає велике значення промисловості будівельних матеріалів. Найбільш важливими її підгалузями є: виробництво стінових ма¬теріалів, цементна промисловість, видобуток і первісна обробка мінерально-будівельних матеріалів, склоробна промисловість, ви¬робництво облицювальних, оздоблювальних матеріалів, виробництво санітарно-технічних виробів. Для більшості підгалузей за-Ьною сировинною базою є нерудні корисні копалини, багато з зустрічаються повсюдно. За останній час у виробництві будівельних матеріалів все ширше стали використовуватися вторинні ресурси, відходи інших галузей промисловості — доменні шлаки, зола електростанцій та ін. Швидке зростання капітального будівництва викликало необхідність індустріалізації будівель¬ного виробництва з виготовленням на спеціалізованих заводах чрних залізобетонних конструкцій і деталей.

12
?Українські реферати

© 2011 - 2017 Реферати на тему | Реферати українською мовою безкоштовно | Скачати бесплатно реферати українською мовою