Зворотний зв'язок

Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства

Реструктуризація активів передбачає проведення певної сукупності операцій з окремими видами активів підприємства: продажу основних фондів підприємства та невстановленного обладнання; продажу або виходу з інвестиційних проектів; продажу наднормативних товарних запасів; інкасації та рефінансування дебіторської заборгованності.

Обгрунтування можливості (з погляду наявності попиту на певні види активів пидприємства) та прогнозування результативності (тобто очікуваного обсягу та термінів надходженя грошових коштів від продажу цих активів) також потребують оцінки ліквідаційної вартості окремих елементів майнового комплексу підприємства.

Особливості оціночної діяльності для розв'язання цих проблем полягають у такому:

здійснюються визначення та вибіркова оцінка майнових цінностей, які можуть бути продані в потрібні терміни та з мінімальними втратами. Під втратами в цьому випадку розуміють як недоотримані грошові надходження у зв'язку з прискореними темпами реалізації активів, так і наслідки для життєздатності підприємства і рівня його потенціалу виживання;

об'єктом оцінки можуть виступати як упорядкована, так і примусова ліквідаційна вартість майна, вибір між якими залежить від часових обмежень антикризового процесу.

Як відомо, під вимушеною ліквідаційною вартістю розуміють оцінку можливого обсягу грошових надходжень від продажу активів підприємства в максимально короткі терміни без належної маркетингової підготовки, як правило, одночасно на одному аукціоні. Цей вид оцінки може застосовувутися для визначення можливих грошових надходжень від реструктуризації частини або повного обсягу активів підприємства, яка здійснюється з ініціативи власників підприємства за високого рівня виникнення загрози банкрутства (жорстких часових обмежень антикризового процесу) з метою запобігання порушенню справи про банкрутство підприємства. Хоча цей інструмент відновлення платоспроможності підприємства розглядає як небажаний для підприємства (оскільки зменшуються майновий потенціал підприємства та можливості отримання доходів у майбутньому), його застосування є доцільним виходячи з різниці між обсягами грошових надходжень у разі упорядкованого та примусового продажу і витрат підприємства внасліддок початку проведення судових процедур.

Підготовка до продажу окремих елементів майна підприємства в ході санації за ухвалою суду. Потреба в оцінці окремих елиментів активів підприємства виникає також під час проведення санації за ухвалою суду, оскільки одним із законодавчо визначених механізмів її проведення є продаж частини майна боржника (ст. 20 Закону).

Оцінка елементів майнового комплексу підприємства в ході проведення санації має таку специфіку:

оцінка майна є обов'язковим елементом підготовчої роботи. Її проводять, як правило, залучені та спеціально підготовлені фахівці. Результати оціночної діяльності оформлюють відповідно до чинних стандартів та вимог;

об'єктом оцінки є вимушена ліквідаційна вартість майнових цінностей, яки попередньо визначені керуючим санацією та зафіксовані в плані санації, погодженому з кредитором підприємства. Терміни проведення продажу також зафіксовані в плані санації;

під час визначення ціни майнових об'єктів слід враховувати особливисті законодавчо регламентованих форм продажу (на відкритих чи закритих торгах - для майна боржника, щодо обігу якого встановлено обмеження). Завданням оцінки в цих умовах є максимальне стимулювання платоспроможного попиту для забезпечення реалізації майна бажано на одних торгах;

результати оцінки не є остаточними для визначення початкової ціни, оскільки відповідно до Закону початкову ціну майна боржника, що виставляється на торги, визначає керуючий санацією.

З метою підвищення ефективності продажу частини майна для фінансового оздоровлення підприємства та захисту інтересів кредиторів доцільно залучати експертів-оцінювачів якомога раніше: не тільки після плану санації, а і в ході його підготовки (визначення найбільш раціонального переліку об'єктів продажу, термінів проведення торгів, прогнозування можливих грошових надходжень, визначення кошторису додаткових витрат, пов'язаних з маркетинговою підтримкою та організацією торгів).Підготовка продажу підприємства як цілосного майнового комплексу. Альтернативою розпродажу майна підприємства окремо є продаж підприємства як цілосного майнового комплексу. Використання цього антикризового інструмента може мати місце як в процесі санації, що проводиться з іціативи власника підприємства, так і в ході санації за ухвалою суду, яка здійснюється під контролем кредиторів, керуючого санацією та суду з урахуванням обмежень, передбачених статтею 19 Закону.


Referat.UkrText.info

У нас ви зможете знайти і ознайомитися з рефератами на будь-яку тему.Не знайшли потрібний реферат ?

Замовте написання реферату на потрібну Вам тему

Замовити реферат